DockerIL

HAvid-19 – מלא הצהרת בריאות דיגיטלית דרך Home-Assistant

HAvid-19 - חתימה על הצהרת בריאות דיגיטלית דרך Home-Assistant


בואו נודה בזה שתהליך החתימה על הצהרות הבריאות הדיגיטליות הוא תהליך מציק (בטח ובטח כאשר יש יותר מילד אחד במערכת החינוך). Havid-19 הוא תוצר של חשיבה של Adam Russak ושלי המאפשר לנו לבצע את החתימה בצורה פשוטה על ידי שימוש במערכת הבית החכם כמו Home-Assistant למשל.

במדריך זה אסביר כיצד להתקין את הקונטיינר וכיצד להגדיר את הבוט לחתימה, אך לפני שנתחיל אנא וודאו כי ביצעתם את השלבים הבאים:

כעת, כדי להתקין את הקונטיינר ערכו את קובץ ה docker-compose.yaml והוסיפו פנימה את קטע הקוד הבא:

version: "3.7"

services:

 havid-19:
  image: techblog/havid-19
  container_name: havid-19
  restart: always
  labels:
   - "com.ouroboros.enable=true"
  environment:
   - USER_ID=
   - USER_KEY=
  ports:
   - "6700:6700"
  volumes:
   - ./havid/config/:/opt/dockerbot/config


כאשר:

שמרו את הקובץ והריצו את הפקודה:

sudo docker-compose up -d

אם ביצעתם הכל כראוי תוכלו לראות שהקונטייר רץ:

כעת, ערכו את קובץ ההגדרות החדש הנמצא תחת ה Volume של config. אם תכנסו לנתיב הזה תוכלו לראות כי נוצר קובץ ק\חדש בשם config.yaml במבנה הבא:

edu:
  USER_ID: 
  USER_KEY: 
mashov:
#Add Kids Block as needed
#UNused Kid Block should be left empty or removed from file
  kid1:
    MASHOV_USER_ID_KID: 
    MASHOV_USER_PWD_KID: 
    MASHOV_SCHOOL_ID_KID: 
  kid2:
    MASHOV_USER_ID_KID:
    MASHOV_USER_PWD_KID: 
    MASHOV_SCHOOL_ID_KID:
infogan:
  BASE_URL: 
  PARENT_NAME: 
  PARENT_ID: 
  KID_NAME: 
  KID_ID: 
webtop:
  USER_ID: 
  USER_KEY: 

לאחר מילוי הפרטים ושמירת הקובץ יש לאתחל את הקונטיינר על מנת שההגדרות יכנסו לתוקף.

חתימה של משרד החינוך:
* לחתימה על ההצהרה כנסו לכתובת: http://server_address:6700/edu/sign
* לקבלת התמונה של החתימה: http://server_address:6700/edu/statement

חתימה של webtop:
* לחתימה על ההצהרה כנסו לכתובת: http://server_address:6700/webtop/sign
* לקבלת התמונה של החתימה: http://server_address:6700/webtop/statement

חתימה של infogan:
* לחתימה על ההצהרה כנסו לכתובת: http://server_address:6700/infogan/sign
* לקבלת התמונה של החתימה: http://server_address:6700/infogan/statement

חתימה של mashov:
* לחתימה על ההצהרה כנסו לכתובת: http://server_address:6700/mashov/sign
* לקבלת התמונה של החתימה: http://server_address:6700/mashov/statement?kid=1
היות ומתבצעת חתימה בלופ כמספר הילדים צריך להתייחס למספר הילד

שימו לב כי תהליך החתימה אורך כ 8-10 שניות (תלוי במהירות הרשת ובמספר הילדים) ובסופו במידה ולא היתה שגיאה תקבלו חיווי שהתהליך הצליח.

במידה וקיבלתם את התמונה הבאה במקום של החתימה כנראה שתהליך החתימה נכשל או שטרם חתמתם.


החל מהחתימה הראשונה, התמונה שתוצג תהיה תמיד של זו האחרונה שחתמתם.

שימוש מועיל!

Exit mobile version